گر چه دوری زبرم، همسفر جان منی    

 

قطره اشکی و در دیده ی گریان منی                     

 

این مپندار که یادت برود از نظـــــرم   

  

خاطرت جمع که در قلب پریشان منی